Měsíční výhled počasí

Měsíční výhled počasí vydávaný ČHMÚ je založen na výstupech numerických předpovědních modelů a na statisticko-analogové metodě, která vychází z naměřených údajů na území ČR od roku 1912. Je vydáván (upřesňován) jednou týdně a to v sobotu ve 14 hodin.

Na rozdíl od krátkodobých a střednědobých předpovědí není měsíční výhled zaměřen na předpověď konkrétních hodnot teploty vzduchu a množství srážek pro jednotlivé dny, ale vyjadřuje předpokládaný celkový charakter předpovědních období (období jako celek a jednotlivé čtyři týdny) z hlediska průměrných teplot a úhrnů srážek a jejich očekávaný trend. Výhled nemůže postihnout krátkodobé výkyvy od tohoto trendu. Tedy např. předpověď období teplotně nadprůměrného nevylučuje během tohoto období krátkodobý pokles teploty i pod normál.

Měsíční výhled počasí je vytvářen pro ČR jako celek. Tzn, že nemůže postihnout regionální odlišnosti počasí v jednotlivých regionech. Podrobnější předpověď s případnou regionalizací a členěná po dnech je možná přibližně na týden dopředu. Pro přesnější předpověď je tedy třeba sledovat střednědobé a krátkodobé předpovědi pro ČR nebo i jednotlivé kraje denně aktualizované a uváděné na těchto stránkách.

Měsíční výhled je kvůli poměrně velké nejistotě předpovědi uváděn v grafické – pravděpodobnostní podobě, vysvětlení grafů – viz níže "Návod na interpretace". Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Sezónní předpovědi počasí ČHMÚ nevydává, střední Evropa je z hlediska sezónních předpovědí obtížně předpověditelnou oblastí. Sezónní předpovědi jsou počítány většinou jen experimentálně několika světovými meteorologickými centry a udávají numerickými metodami vypočtený předpoklad teplotního a srážkového charakteru sezóny jako celku a na stránkách ČHMÚ nejsou zveřejňovány.

 

VÝHLED POČASÍ NA OBDOBÍ OD 28. 1. 2019 DO 24. 2. 2019

Statistické informace (1981-2010)

Průměrná teplota v ČR v tomto období: -0,7 °C
Interval průměrných teplot: -2,9 až 1,8 °C

Teplotní rekordy (od roku 1951) T (°C)       rok(y)
Nejnižší průměrná teplota -12,6   1956
Nejvyšší průměrná teplota 4,0   2002

Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období: 35 mm
Interval průměrných srážek: 22 až 45 mm

Srážkové rekordy (od roku 1951) R (mm)       rok(y)
Nejnižší úhrn srážek 7   1954
Nejvyšší úhrn srážek 76   1977

Návod na interpretace

Předpovědi

Předpokládáme, že teploty vzduchu v příštích čtyřech týdnech v období od 28. ledna do 24. února 2019 se budou pohybovat v mezích dlouhodobého průměru. Týdenní průměry nočních minim předpokládáme přibližně kolem -4 °C, týdenní průměry denních maxim kolem +2 °C. Lze však očekávat přechodné teplotní výkyvy do kladných i záporných teplot. Srážkově očekáváme období příštích čtyř týdnů také v mezích dlouhodobého průměru. Jen druhý týden předpovědi (4.-10.2.) by mohl být srážkově nadprůměrný. Více informací a míru nejistoty předpovědi ukazují jednotlivé grafy níže. Grafické znázornění vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou předpokládáme vývoj teploty vzduchu a množství atmosférických srážek, a proto délky zobrazených úseček nelze interpretovat jako očekávané krajní hodnoty teplot a srážek, ale jako vyjádření míry jejich nejistoty v jednotlivých týdnech.

Předpověď teplotních charakteristik

Předpověď rozpětí týdenního průměru minimálních nočních a maximálních denních teplot


Předpověď pravděpodobnosti kategorie teplot pro období jako celek

Předpověď pravděpodobnosti kategorie teplot pro jednotlivé týdny
Předpověď srážkových charakteristik

Předpověď pravděpodobnosti kategorie srážek pro období jako celek

Předpověď pravděpodobnosti kategorie srážek pro jednotlivé týdny

Návod na interpretace

Měsíční výhled počasí vydávaný ČHMÚ je založen na statisticko-analogové metodě, která spočívá ve vyhledávání období v minulosti, ve kterých se podobně vyvíjely vybrané meteorologické prvky v porovnání s jejich aktuálním vývojem. Pro tuto metodu se vytváří zvláštní databáze údajů, ze kterých jsou spočítány vybrané statistické prvky. Při tvorbě předpovědi se přihlíží i k výstupům z numerických předpovědních modelů pro střednědobou a měsíční předpověď, zejména z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF).

Na rozdíl od krátkodobých a střednědobých předpovědí počasí není měsíční výhled zaměřen na předpověď konkrétních hodnot teploty vzduchu a srážek pro jednotlivé dny. Vzhledem k rostoucí míře nejistoty s délkou předpovědního období (poměrně spolehlivé jsou předpovědi v závislosti na meteorologické situaci na 5 až 7 dní), je měsíční výhled vypracován jako pravděpodobnostní. Vyjadřuje tak očekávaný trend ve vývoji počasí a celkový charakter předpovědních období (týden, měsíc) z hlediska teploty vzduchu a množství srážek.

Grafické znázornění měsíčního výhledu je založeno na porovnání průběhu počasí (průměrných teplot a úhrnů srážek) za poslední 4 týdny a pravděpodobnostního vyjádření (míra nejistoty) předpovědi na následující 4 týdny se statistickými (klimatickými) hodnotami teplotních a srážkových charakteristik pro území České republiky.


Legenda k výstupu nového měsíčního výhledu:

Pro vyhodnocení celkového charakteru měsíce je použito tzv. kvartilové rozdělení, které je standardně používáno při vyhodnocování charakteru období v klimatologii. Celý statistický soubor je rozdělený na 4 části se stejným počtem členů seřazených vzestupně. Čtvrtina členů souboru s nejnižšími hodnotami patří do spodního kvartilu, v našem případě jde o hodnoty teplotně nebo srážkově podprůměrné, čtvrtina členů s nejvyššími hodnotami patří do horního kvartilu, v našem případě jsou to hodnoty teplotně nebo srážkově nadprůměrné. Zbylá polovina hodnot (druhý a třetí kvartil) je považována za hodnoty průměrné.

Barevné pole vyjadřuje rozsah průměrných týdenních teplot vzduchu (graf nahoře) a úhrnů srážek (graf dole) na základě měření ze stanic do výšky přibližně 600 m n. m. z celého území ČR za období 1981 až 2010. Vždy pro týdenní období od pondělí do neděle. Modrá značí rozsah kategorie podprůměrných hodnot (dolní - první kvartil*), zelená rozsah kategorie průměrných hodnot (prostřední - druhý a třetí kvartil*), červená kategorie nadprůměrných hodnot (horní - čtvrtý kvartil*). Extrémní (nejnižší a nejvyšší) hodnoty jsou od roku 1951.

Plná černá čára spojuje naměřené průměrné týdenní teploty resp. týdenní úhrny srážek v ČR za poslední čtyři týdny (protože se výhled vydávává v sobotu, pro aktuální týden byly hodnoty pro sobotu a neděli použity předpovězené).

Předpovědní výstupy jsou zobrazeny v pravděpodobnostní podobě. Čárkovaná černá čára spojuje mediány, tedy střední hodnoty předpovědí teplot, resp. úhrnů srážek pro následující čtyři týdny. Černé obdélníčky se svislými úsečkami ukazují předpokládané rozpětí hodnot průměrných teplot, resp. úhrnů srážek (opět kvartily) po jednotlivých týdnech a vyjadřují tak míru nejistoty předpovědi. Samotné obdélníčky vyjadřují nejpravděpodobnější rozsah průměrných teplot vzduchu a úhrnů srážek (druhý a třetí kvartil) a konce úseček krajní předpovídané hodnoty (dolní, resp. horní kvartil).

Graf "Předpověď rozpětí týdenních minimálních a maximálních teplot": Obdélníčky šedé barvy s modrým pruhem zobrazují nejpravděpodobnější hodnotu průměrné minimální (noční) teploty vzduchu v daném týdnu. Obdélníčky šedé barvy s červeným pruhem zobrazují nejpravděpodobnější hodnotu průměrné maximální (denní) teploty vzduchu v daném týdnu.

Svislé úsečky ukazují možné rozpětí hodnot těchto teplot po jednotlivých týdnech a podobně jako u předchozího grafu vyjadřují míru nejistoty předpovědi.

Sloupcové grafy předpovědi pravděpodobnosti kategorie teplot a srážek vyjadřují pravděpodobnost, s jakou je možné očekávat teplotu vzduchu a množství srážek v jednotlivých předpovědních obdobích (čtyřtýdenní předpovědní období jako celek a čtyři jednotlivé týdny). Pravděpodobnosti jsou rozděleny do tří kategorií (podprůměrná, průměrná, nadprůměrná), které jsou stanoveny na základě statistického vyhodnocení teplot vzduchu a množství srážek v ČR za období 1961 až 2000. Výška sloupců odpovídá procentuálnímu počtu analogů (běhů) spadajících do jednotlivých kategorií.

 

Zdroj: ČHMÚ (portal.chmi.cz)